bim_tekst

De term BIM staat voor Building Information Modeling of Bouwwerk Informatie Model.
BIM gaat niet over het gebruik van bepaalde hard- of software maar omvat een proces wat draait rond communicatie en beheer van digitale gebouwinformatie binnen een multidisciplinair team.
BIM optimaliseert het informatiemanagement, bevordert de productiviteit vóór, tijdens en na het bouwproces, het leven van een bouwwerk lang.

BIM komt op ons af. In omringende landen is of wordt het gebruik van een data model bij overheidsopdrachten de komende jaren verplicht.

Via het menu-onderdeel wetenswaardig vind je in de categorie BIM  nadere beschouwingen over BIM, een aantal praktische voorbeelden gebaseerd op BIM hebben een plaats in de categorie engineering.

Met BIM wordt alle relevante informatie opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal model. Op die manier werken alle betrokken partijen steeds met dezelfde informatie. Deze informatie is duidelijk gestructureerd, continu beschikbaar en altijd actueel. In de automotive en aerospace industrie wordt een dergelijke procesmethodiek en informatieopslag trouwens al lang met succes toegepast.

Een van de consequenties van het gebruik van BIM is dat een voorheen lineaire werkwijze omgezet en aangepast wordt naar model georiënteerd.
Dit brengt een aantal eisen met zich mee. Zo dienen alle deelnemers aan het multidisciplinaire bouwteam BIM als tool te gebruiken en een BIM-coordinator aan te stellen. Verder is er een universeel formaat om projectgegevens uit te wisselen (de open standaard IFC2x3). Tenslotte dient er een overkoepelende Model- of BIM-manager te zijn, een taak tot nu toe vaak opgenomen door iemand binnen een AEC bureau.

pro

 • het optimaliseren van informatiemanagement is volledig volgens de huidige tijdsgeest
 • allerhande informatie kan ondubbelzinnig aan eender welk onderdeel van het projectmodel verbonden worden
 • gebruik van de best beschikbare software binnen een bepaald vakgebied
 • deelnemers bouwteam onafhankelijk van software upgrades
 • faalkosten worden sterk gereduceerd door gestructureerde methodiek van workflow en data
 • de BIM data is gedurende de hele lifecycle van het bouwwerk te raadplegen en gebruiken (zie ook Circulaire Business Modellen)
 • BIM is of wordt een eis bij aanbesteding gezien het in vele landen deel uitmaakt van de strategie van de overheid voor de bouwsector

contra

 • om een duidelijke verhouding signaal versus ruis te krijgen moeten gebruikers beschermd worden tegen een overvloed aan data
 • de interpretatie van de beschikbare data dient eenduidig te zijn
 • wie beheert de data en het model?

Binnen de levensloop van een bouwwerk kun je volgende cyclus onderscheiden:

concept

 • 3D volumemodel gesitueerd op terrein (LOD100)
 • op basis hiervan eerste energiestudies aan de hand waarvan ontwerpbeslissingen genomen worden
 • 3D walkthrough waardoor ontwerpfilosofie en benadering van programma van eisen verder verduidelijkt wordt

ontwerp

 • LOD200 met specifieke zones voor verschillende gebruiksfuncties
 • grondplannen, sneden en gevels
 • gerenderde versies model beschikbaar
 • 3D constructieve informatie in het model
 • 3D informatie technische installaties in het model
 • voldoende bouwtechnische informatie beschikbaar in model zodat simulaties naar onderhoud en beheer gemaakt kunnen worden
 • clash detectie architectonisch, constructief en MEP model
 • hoeveelheden materialen uit model
 • optimale constructie/bouw volgorde te bepalen uit model

uitvoering

 • LOD300 met gedetailleerd model, meetstaat en bestek
 • verdere simulatie energiegebruik, geluidsweerstand, rook en brand, …
 • 3D walkthrough voor stakeholders

aanbesteding

 • LOD400
 • 5D geometrie, data en clash detectie
 • e-aanbesteding, e-toewijzing, …

beheer

 • LOD400
 • gebouw- of ruimtebeheer

afbraak

 • LOD300 met gedetailleerd model
 • hoeveelheden materialen uit model
 • informatie over de restwaarde van gebruikte materialen
 • inzicht hoe materialen opnieuw gebruikt kunnen worden