Grensoverschrijdende samenwerking van architectuurorganisaties

grensoverschrijdende architectuur

In een grensoverschrijdende samenwerking van architectuurorganisaties ontvangt AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, samen met vijf Nederlandse partners een financiële impuls van de provincie Noord-Brabant voor het bouwen aan een Vlaams-Nederlands architectuurnetwerk.

Architectuurcentra BLASt (Breda), ACE (Eindhoven), BAi (Den Bosch), het architectuurfilmfestival TIAFF en AR-TUR starten hiermee een intensieve samenwerking. Op die manier wordt kennisuitwisseling over de grens aangejaagd en wil men een positieve impact creëren op ruimtelijke kwaliteit buiten de steden.

Met deze impulsgelden cultuur zal de komende twee jaar enthousiast aan grensoverschrijdende samenwerking van architectuurorganisaties gebouwd worden!

BIM-beroepen in de praktijk

BIM-beroepen_in_de_praktijk

Zowel online als daarbuiten vind je ondertussen het nodige over BIM. Toch is het soms ook leerzaam ervaringen te horen van mensen die al stevig met twee voeten in de beroepswereld staan, een kijkje op BIM-beroepen in de praktijk.
Via BIMportal leer je volgende BIM-beroepen nader kennen:

calculator en BIM
projectleider en BIM
werfleider en BIM

Ook het identificeren van de BIM-competenties die genoemde bouwprofessionals zouden moeten verwerven komt in de marge van genoemde beroepen nader ter sprake.

Naast het bestaande Belgische BIM-protocol en de hulpfiche BIM-modelleerafspraken, is nu ook het BIM-uitvoeringsplan beschikbaar. Met deze documenten stel je duidelijke afspraken op bij het toepassen van BIM binnen een bouwproject.

Download het Belgische BIM-uitvoeringsplan en de bijhorende updates van het Belgische BIM-protocol en de hulpfiche BIM-modelleerafspraken.

Technische concepten uit de bouw in beeld

technische concepten wtcb

Op vraag van de Technische Comités heeft het onderzoekscentrum van het WTCB aan de hand van animaties verschillende technische concepten uit de bouw in beeld gebracht. Het gaat om korte filmpjes waarin technische concepten die moeilijk met woorden uit te leggen zijn op een zeer visuele manier voorgesteld worden. 

In deze animaties, die 3 tot 4 minuten duren, komen alleen de essentiële aspecten aan bod, zonder dat de technische kwaliteit van de inhoud eronder lijdt. Ze zijn bedoeld als aanvulling op de meer uitgebreide publicaties, steeds terug te vinden zijn op de WTCB-website voor wie meer wenst te weten over een bepaald onderwerp. Aangezien de website geoptimaliseerd is voor zoekmachines, hoef je alleen maar ‘WTCB’ in te geven in de zoekbalk, gevolgd door het onderwerp dat je interesseert om de gewenste informatie te vinden.

De komende maanden volgen een dertigtal van deze animaties met technische concepten uit de bouw in beeld waarbij de verschillende beroepen door de Technische Comités vertegenwoordigd, betrokken zijn. De reeks start met drie animaties die de basisprincipes van akoestiek, de installatie van sanitaire expansievaten en de brandveiligheid van gevels illustreren.

Wonen in de toekomst

thuis in de toekomst

Hoe wil jij graag wonen in de toekomst? Door een test te doen en op die manier op een aantal stellingen te reageren krijg je een beter beeld van hoe we in de toekomst willen en kunnen wonen.

Na de test kun je voorstellen bekijken die laten zien hoe, op basis van jouw resultaten, het toekomstige wonen vandaag al vorm kan krijgen. Afhankelijk van de omgeving waar je op dit moment woont krijg je ook een beeld van plaatsen waar dit toekomstbeeld nu in Vlaanderen al realiteit is.

Na verwerking van de resultaten kunnen gemeentebesturen via het omgevingscontract een participatietraject op maat uitrollen. Het doel van dit traject is om een duurzame gedragsverandering op gang te brengen en te vertalen in lokaal woonbeleid. 

Circulaire economie in de bouwsector

naar een circulaire economie in de bouwsector

In de WTCB-publicatie Naar een circulaire economie in de bouw vind je een inleiding tot de principes van de circulaire economie in de bouwsector. De monografie geeft een overzicht van wat de circulaire economie betekent of zou kunnen betekenen voor de bouwsector en van de kansen die ze creëert op het gebied van innovatiemogelijkheden, nieuwe markten, ….

Het begrip circulaire economie komt steeds meer in de belangstelling maar wat betekent dit nu eigenlijk? Na een korte inleiding over de socio-economische context die aan de grondslag lag van de opkomst van dit nieuwe model gaat het document dieper in op de betekenis ervan voor de bouwsector en dit aan de hand van drie grote thema’s:
● het ontwerp en de uitvoering van een gebouw volgens de principes van de circulaire economie
● urban mining
● circulaire business modellen.
Voor elk thema worden belangrijke aspecten beschreven, technische voorbeelden gegeven en een aantal goede voorbeelden aangereikt. Tevens wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen, uitdagingen en mogelijkheden van circulair bouwen.

Op deze plaats werd eerder de schijnwerper op circulaire economie gericht. Zo biedt het project TOTEM -om de milieu impact van gebouwen te berekenen- interessante aanknopingspunten om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het verminderen van milieu impact. Verder blijken Circulaire business modellen absoluut de nodige voordelen te bieden en ontwikkelt in Westerlo Kamp C een circulair bedrijventerrein om circulair bouwen in de praktijk te brengen.

Bouwen bestand tegen hitte en water

bouwen bestand tegen hitte en water

Extreme regenval en loodzware hitte zijn bedreigingen waartegen we in deze veranderende tijden dringend voorzorgen moeten nemen. Vooral op stedelijk niveau is bouwen bestand tegen hitte en water heel erg belangrijk.

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met opeenvolgende hete dagen. Wanneer het daarbij ’s nachts onvoldoende afkoelt kan in de bebouwde omgeving het zogeheten ‘Urban Heat Island’ effect optreden. In een stedelijke omgeving wordt daarbij een steeds hogere constante temperatuur opgebouwd doordat overdag woningen, daken en bestrating een grote hoeveelheid warmte absorberen die ’s nachts onvoldoende afgestaan wordt. Dit kan bij risicogroepen ‘hittestress’ veroorzaken. Tijdens de hittegolf van 2003 zijn in Europa meer dan 80.000 mensen aantoonbaar aan de gevolgen van deze hittestress bezweken.

In het algemeen kan men stellen dat een bepaalde mate van klimaatbestendigheid vereist is. Deze kan bereikt worden door weloverwogen te werken aan weerbaarheid en veerkracht. Om te voorkomen dat bewoners massaal hun toevlucht zoeken in airconditioning, die veel energie verbruikt, het warmteprobleem vergroot en zo het klimaatvraagstuk op microniveau verergert, kan met behulp van specifieke groenstructuren voor verkoeling in een stedelijke omgeving gezorgd worden. Met 10% meer groen wordt het al snel 4 ºC koeler. Daarbij is wel van belang het assortiment, de mate van schaduwwerking en verdamping alsmede bestendigheid tegen zowel extreme droogte als extreme neerslaghoeveelheden van deze groenpartijen.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 staat dat Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn. In de aanloop hiernaartoe moeten, uiterlijk in 2020, gemeenten bepaald hebben hoe klimaatbestendig ze nu zijn en welke maatregelen te treffen om klimaatbestendigheid te vergroten of te behouden. Hiervoor worden klimaatstresstesten uitgevoerd. Hoe dit het beste kan wordt de komende maanden uitgetest in pilots. Zonder helderziende gaven kan nu al voorspeld worden dat in de stedelijke omgeving bouwen bestand tegen hitte en water in de toekomst verplichte kost wordt.

Levenslang thuis met de comforttool

levenslang thuis met de comforttool

Levenslang thuis met de comforttool? Specifieke wensen voor en behoeften in en aan je woning krijgen concrete invulling door gebruik van de comforttool. Niet alleen wordt op die manier het comfort in je woning verbeterd, ook helpt de tool de juiste vragen te stellen aan architect, aannemer of makelaar.

De comforttool werd ontwikkeld door onderzoekers van de Faculteit Architectuur en kunst van de Universiteit Hasselt. De tool is wetenschappelijk onderbouwd en gebruikt de principes van Universal Design en energie-efficiëntie. Het gereedschap is ontwikkeld in het kader van de Proeftuin Mutatie+, gefinancierd door het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het consortium Mutatie+ streeft naar het levensloopbestendig renoveren van (sociale) mutatiewoningen tot Bijna-Energie-Neutrale (BEN) woningen (E30-peil) met prioritaire aandacht voor de verbetering van de gebouwschil, gecombineerd met aanpassingen die levenslang wonen mogelijk maken.

De comforttool kan gratis gebruikt worden en heeft geen commerciële doeleinden. De opzet wil bewoners in contact brengen met de juiste informatie en experts zodat ze een comfortabel huis kunnen bouwen waarin ze zich thuis voelen tijdens alle fases van hun leven. Levenslang thuis met de comforttool; om een goed gevoel aan over te houden!

BIM Informatie Leverings Specificatie

BIM Basis ILS of Informatie Leverings Specificatie

Met de BIM Basis ILS of BIM Basis Informatie Leverings Specificatie vul je een BIM aan met alle benodigde IFC eigenschappen voor een succesvolle uitwisseling met alle betrokken bouwpartners. De BIM basis ILS is geen nieuwe standaard maar wel een antwoord op de vraag hoe  informatie in de bouw gestructureerd en eenduidig uit te wisselen.

Op uitnodiging van BuildingSMART hebben veertien partijen uit de bouw afspraken gemaakt over informatie en structuur van BIM informatiemodellen. En ondertussen worden deze afspraken al door bijna tweehonderdzestig partijen onderschreven. De richtlijnen zijn gebaseerd op praktijkervaringen, waarbij de OpenBIM-standaarden, IFC, NL/SfB, BB/SfB of VMSW codering worden toegepast. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze, gestructureerd en eenduidig uit te wisselen binnen de bouwketen.  

Meer over het idee achter en ontstaan van de BIM Basis Informatie Leverings Specificatie alsmede een aantal handleidingen voor specifieke software pakketten vind je op het BIM Loket, het centrale aanspreekpunt voor informatie over OpenBIM standaarden. 

Kwantificeer milieu-impact met TOTEM

TOTEM

Op Batibouw 2018 werd TOTEM gelanceerd; een digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te kwantificeren en op die manier ook te verminderen.

Onder invloed van Europese voorschriften voor de energieprestaties van gebouwen (EPB) werkte de sector de afgelopen jaren intensief aan de vermindering van het energieverbruik van gebouwen. Hierdoor zijn de prestaties sterk geëvolueerd.
Maar gebouwen met de beste energieprestaties vereisen meer materialen en kennen meer complexe technische installaties. Zo werden aan de klassieke constructie-elementen steeds meer isolatiematerialen toegevoegd, zonnepanelen, ventilatiesystemen en andere noodzakelijke elementen nodig om energiezuinige gebouwen te laten functioneren.

De milieu-impact gelinkt aan het energieverbruik tijdens de gebruiksduur van een recent gebouw neemt gevoelig af in vergelijking met oude, slecht geïsoleerde gebouwen. Vanuit die optiek zijn het dus vooral bouwmaterialen zelf die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de milieu-impact, tot meer dan 50% van de globale impact.
In elke fase van zijn levenscyclus verbruikt een gebouw(element) hulpbronnen en ontstaan er emissies (output) met vaak een gevaarlijke impact op het milieu (grijs water, uitlaatgassen, gevaarlijke hulpproducten, CO2, …). Dit kan resulteren in vervuiling van water, lucht en bodem en zelfs ecosystemen vernietigen en op die manier bijdragen aan verlies aan biodiversiteit. Niet in het minst kan het ook de gezondheid van de mens en andere levende wezens schaden.

Precies het geheel van deze effecten met milieu-impact moet geïdentificeerd, geïnventariseerd en geclassificeerd worden, zodat een evaluatie op een wetenschappelijk onderbouwde manier kan gebeuren.
TOTEM heeft als voornaamste doelstelling om de kennis en inzicht te verspreiden op het vlak van milieuprestaties van gebouwen en de dialoog te faciliteren binnen de bouwsector. Met de tool is het mogelijk om op een uniforme manier, neutraal en aangepast aan de specifieke Belgische context, de milieuprestaties van gebouwelementen en gebouwen te berekenen en daarover te communiceren.

TOTEM header

Smart Industry voor efficiënt (ver-)bouwen

Smart Industry

Waar de klassieke bouw het best te vergelijken valt met een fossiele structuur leidt de opkomst en het stimuleren van de zogenaamde Smart Industry tot een slimmere bouwketen.

Smart Industry of ook wel Industry 4.0 is de naam voor een trend van automatisering en gegevensuitwisseling die gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken.
Dit levert de nodige uitdagingen op. Zoals andere, meer vernuftige, producten vervaardigen met gebruik van minder energie en hergebruik van materiaal. En het zich steeds aanpassen aan en nieuwe oplossingen bieden voor veranderingen in de markt. Dit alles vraagt wel om een stevige drijfveer uit de sector.

Ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen waarin verschillende vormen van energie en water op de meest efficiënte manier ingezet worden is ondertussen gemeengoed. Dit levert een groeiende behoefte op aan samenwerking en beheer van data, niet alleen door alle betrokken partijen maar ook in elke fase van het leven van het gebouw.

‘Connect en collaborate’ zijn en blijven in de Smart Industry sleutelwoorden, het zoeken van nieuwe wegen is daarbij noodzaak.